მასწავლებლები

ქართულის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი

უცხოური ენების დეპარტამენტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

მათემატიკის დეპარტამენტი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) დეპარტამენტი

დაწყებითი სწავლება