ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი

ნათია გეწაძე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

ნონა შენგელაია - მიღებისა და ჩარიცხვის სამსახურის მენეჯერი

მარიამ გოგიჩაიშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი

ნანა ფაცია - ხარისხის მართვის სამსახურის მენეჯერი

ელისო ჭელიშვილი - მოსწავლეთა დახმარების ცენტრის მენეჯერი

მარინე ბეჟაშვილი - ქართული პროგრამის დაწყებითი საფეხურის კოორდინატორი

ინგა თოლორაია - ქართული პროგრამის საბაზო საფეხურის კოორდინატორი

მაია გოგოლაძე - ქართული პროგრამის საშუალო საფეხურის კოორდინატორი

თამარ დაგარგულია - (PYP) კოორდინატორის მოადგილე

ანა ჩახნაშვილი - ამერიკული უმაღლესი სკოლის კოორდინატორი

თამარ სეხნიაშვილი - ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი