თამარ დაგარგულია - საერთაშორისო ბაკალავრიატის დაწყებითი საფეხურის (PYP) კოორდინატორის მოადგილე

პროგრამის კოორდინატორები

თამარ დაგარგულია ჩართულია ევროპულ სკოლის სხვადასხვა პროგრამებში 2007 წლიდან. იგი არის საერთაშორისო ბაკალავრიატის დაწყებითი პროგრამის სერტიფიცირებული მასწავლებელი, არის თავდადებული, შემოქმედებითი, მიზნად ისახავს დაეხმაროს ნებისმიერი უნარების მქონე მოსწავლეებს მიაღწიონ მიზნებს.