ნათია გეწაძე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი