ნათია გეწაძე - ადამიანური რესურსების სამსახურის მენეჯერი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი