ნინო კუსრაშვილი - PR-თან ურთიერთობებისა და მარკეტინგის სამსახურის მენეჯერი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი