ნონა შენგელაია - მიღებისა და ჩარიცხვის სამსახურის მენეჯერი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი