ნინო გოგილაშვილი - ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი