მასწავლებლები

ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

მათემატიკის დეპარტამენტი

ხელოვნების დეპარტამენტი

დაწყებითი სწავლება