მიღების წესები

სკოლაში მიღება-ჩარიცხვის პროცედურა ზოგადად მარტივია, თუმცა სასურველია წინასწარ იცოდეთ, თუ რა პროცედურების გავლა მოგიწევთ:

 1. სკოლასთან დაკავშირება პირველადი გასაუბრებისთვის;
 2. განაცხადის შევსება (იხილეთ ქვემოთ), განაცხადის რეგისტრაციის თანხის გადახდა – 100 ევროს ექვივალენტი ლარში და დამატებითი საბუთების შეგროვება;
 3. მეათე და მომდევნო კლასების შემთხვევაში პირადი, ან სკაიპ-გასაუბრება. ეს პროცედურა აუცილებელია საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად;
 4. თქვენს მიერ შევსებული განაცხადისა გადახედვა და საბოლოო გადაწყვეტილების შესახებ შეტყობინება;
 5. დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ხელშეკრულების დადება სკოლასთან;
 6. მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ სწავლის საფასურის გადახდა ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

 

დამატებითი საბუთები

 • სააპლიკაციო ფორმა;
 • მოსწავლის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • მოსწავლის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
 • დედის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
 • მამის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
 • სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება საქართველოს მოქალაქეობის, საქართველოში ბინადრობის მოწმობის მქონე მოსწავლისთვის პირადი ნომრის მინიჭება (ქართულ ენაზე);
 • მოსწავლის ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100) ან იმ ქვეყნის ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ფორმა, რომელსაც ესა თუ ის მოსწავლე წარმოადგენს;
 • მოსწავლის 2 ფოტოსურათი(3X4);
 • საზღვარგარეთ მიღებული განათლების დამადასტურებელი მოწმობა აღიარებისათვის უნდა წარედგინოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს (ალექსიძის ქ. N1) ;
 • ცნობა, ან სხვა დოკუმენტი (პირადი საქმე) იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, რომლიდანაც გადმოდის მოსწავლე და რომელიც ადასტურებს მოსწავლის მიერ წინა წლებში მიღებულ განათლებას (შეფასებას);
 • სკოლაში ჩარიცხვის ხელშეკრულების ხელმოწერა (განახლდება ყოველ ახალ სასწავლო წელს).

შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა ონლაინ:

ქართული პროგრამის სააპლიკაციო ფორმა

საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამების სააპლიკაციო ფორმა

ამერიკული უმაღლესი სკოლის სააპლიკაციო ფორმა

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის სააპლიკაციო ფორმა

გადაყვანა და ამორიცხვა

მოსწავლის შემოვლის ბარათი

 

ელექტრონულად შევსებადი PDF სააპლიკაციო ფორმის გადმოტვირთვა:

ქართული პროგრამის სააპლიკაციო ფორმა I კლასი.pdf

ქართული პროგრამის სააპლიკაციო ფორმა II-XII კლასი.pdf

საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამების სააპლიკაციო ფორმა I კლასი.pdf

საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამების სააპლიკაციო ფორმა II-XII კლასი.pdf

ამერიკული უმაღლესი სკოლის სააპლიკაციო ფორმა.pdf