სასწავლო პროცესის კოორდინატორები

სასწავლო პროცესის ორგანიზებასა და კონტროლს ხელმძღვანელობენ სასწავლო პროცესის კოორდინატორები, რომლებიც  უზრუნველყოფენ გაკვეთილების ჩატარებას ცხრილის მიხედვით; მონიტორინგს უწევენ მოსწავლეთა მიერ გაკვეთილების  დასწრებასა და გაცდენა-დაგვიანებას, ელექტრონული ჟურნალის წარმოებას; თვალყურს ადევნებენ გაკვეთილების მსვლელობას და მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებას,  შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობებესების მიზნით, მონაწილეობენ სასკოლო მუშაობის დაგეგმვაში, ასევე სასკოლო და საკლასო ღონისძიებების მომზადებაში.