სწავლების მეთოდები

ევროპული სკოლაში სასწავლო პროცესი ეყრდნობა  სწავლების ინტერაქტიური მეთოდებს და ორიენტირებულია  მოსწავლის კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაზე.

სასწავლო პროცესში გამოკვეთილია მოსწავლეზე  ორიენტირებული მიდგომები და გათვალისწინებულია თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური ფიზიკური და ფსიქიკური მახასიათებლები და აკადემიური საჭიროებები. სწავლა მიმდინარეობს პოზიტიურ და მოწესრიგებულ გარემოში, სადაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პოზიტიურ ურთიერთობებსა და ინტერაქციას, როცა მოსწავლე  პასუხისმგებელია საკუთარ სწავლაზე და განვითარებაზე.

სწავლა არის ცოდნის აგების პროცესი, რომელშიც მოსწავლე აქტიურად არის ჩართული  და რომელიც ეფუძნება მოსწავლის არსებულ ცოდნას,  გამოცდილებას და  შეხედულებებს.

If you can offer such an incredible experience for the customers, they’ll be more likely to continue working

All you have to do

You are allowed to edit the newspaper somewhat in case you’ve got a good deal of time, but it is well worth it to get them first so that they can observe how they write my essay for me would want it to be rewritten.

would be to research the topics which you would love to compose, compose your information, proofread it, and publish it.

together with you.