- საერთაშორისო პროგრამების ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი