ნინო კუსრაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი