ნინო კუსრაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სოციალური მედიის მენეჯერი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი