წესები და პროცედურები

 

 

“ევროპული სკოლის“ შინაგანაწესი

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (SARS-CoV-2) პრევენციის მიზნით გასათვალისწინებელი ზოგადი რეგულაციები შპს “ევროპულ სკოლაში“
აღსაზრდელთა/მოსწავლეთა
მიღებისა და ჩარიცხვის
პოლიტიკა
ინკლუზიური პოლიტიკა აკადემიური კეთილსინდისიერების პოლიტიკა
ანტიბულინგის პოლიტიკა მოსწავლეთა ქცევის პოლიტიკა მოსწავლეთა ეთიკის კოდექსი სამედიცინო პოლიტიკა ბავშვთა დაცვის პოლიტიკა
ელექტრონული უსაფრთხოების პოლიტიკა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების პოლიტიკა ტექნოლოგიების სახელმძღვანელო მშობლებისა და მოსწავლეებისთვის