ენის პროგრამა

EAL (ინგლისური, როგორც დამატებითი ენა) პროგრამა შემუშავებულია იმ  მოსწავლეებისთვის, რომელთათვისაც ინგლისური არ არის პირველადი ან მეორეული ენა. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეებს უტარდებათ მეცადინეობები კითხვის, ზეპირმეტყველების, სმენის უნარების გასაუმჯობესებლად, რათა მათ შეძლონ წარმატების მიღწევა სკოლაში.

EAL პროგრამის მასწავლებლები ინდივიდუალურად, ან მცირე ჯგუფებში მუშაობენ იმ მოსწავლეებთან, რომლებმაც არ იციან, ან ინგლისურის მწირი ცოდნა გააჩნიათ.  დამრიგებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში ისინი ინტენსიურ მეცადინეობებს უტარებენ მოსწავლეებს რამდენიმე თვის მანძილზე.

EAL პროგრამაში მოსწავლის ინტეგრირება ხდება სადიაგნოსტიკო ტესტის მეშვეობით, დამრიგებლის მიმართვის საფუძველზე.  მოსწავლეთა რაოდენობა და მათი ინდივიდუალური საჭიროებები განსაზღვრავს პროგრამის მსვლელობის დეტალებს. EAL პროგრამის ფარგლებში მეცადინეობები ტარდება სკოლის საათებში ადაპტირებული გაკვეთილების სახით.