ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი

ჩარიტა ჩავლეიშვილი - ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

სალომე ოსეფაშვილი - მთავარი იურისტი

ნინო ლორია - მიღების ადმინისტრირების, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სამსახურის მენეჯერი

ვახტანგ ჭეიშვილი - ადმინისტრაციული მენეჯერის თანაშემწე

სოფო ლობჟანიძე - მრჩეველი განათლების ხარისხის საკითხებში

ნანა ივანიძე - მრჩეველი ავტორიზაციისა და გამოცდების საკითხებში

ელისო ჭელიშვილი - მოსწავლეთა კეთილდღეობის სამსახურის ხელმძღვანელი

მარინა მელიქიძე - მოსწავლეთა დახმარების ცენტრის მენეჯერი

ქეთევან ნაჭყებია - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ნინო კუსრაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სოციალური მედიის მენეჯერი

ნინო კაკაბაძე - მთავარი ბუღალტერი

ადმინისტრაციული გუნდი

ტექნიკური მხარდაჭერის გუნდი