ცოდნის თეორიის (TOK) გამოფენის კომპონენტი

ცოდნის თეორია (TOK) არის ფუნდამენტური საგანი საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამის (IBDP) ფარგლებში. მისი მიზანია მოსწავლის მეტაკოგნიტური და კონცეპტუალური აზროვნების ჩამოყალიბება, რაც მათ საშუალებას აძლევს დაფიქრდნენ ცოდნის ბუნებასა და არსზე.

TOK-ის Exhibition კომპონენტი მოითხოვს სტუდენტებს შეარჩიონ IA (შიდა შეფასება) სწრაფი შეკითხვა და დააკავშირონ იგი სამ კონკრეტულ ობიექტთან. მოსწავლეებმა ლოგიკურად უნდა დაასაბუთონ ამ ობიექტების შესაბამისობა კითხვასთან და მიაწოდონ მტკიცებულება მათი ძირითადი აზრების გასამყარებლად.

TOK საჯარო გამოფენის დღე ორ მნიშვნელოვან მიზანს ემსახურება. პირველ რიგში, ის სთავაზობს დანარჩენ სასკოლო საზოგადოებას იმის გარკვევას, თუ რას გულისხმობს TOK და ამაღლებს ცნობიერებას ამ თემაზე.

მეორეც, ის აძლიერებს და წაახალისებს ჩვენს ამჟამინდელ DP (დიპლომის პროგრამა) სტუდენტებს. გარდა ამისა, DP-მდე მოსწავლეები იღებენ აზრს ამ საკითხში და ესმით, თუ რა სახის სამუშაოს გააკეთებენ მომავალში. მთლიანობაში, ის უზრუნველყოფს ღირებულ პლატფორმას ცოდნის გაცვლისთვის.

Share on: