მიღების წესები

მოსწავლის სარეგისტრაციო ბარათი

კონტრაქტი

დოკუმენტების  ჩამონათვალი

1) მოსწავლის დაბადების მოწმობის სანოტარიო წესით დამოწმებული ასლი;

2) მოსწავლის პირადობის მოწმობა, ან პასპორტის ასლი;

3) მშობლების პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;

4) მოსწავლის ჯანმრთელობის ცნობა / ფორმა N 100, ან ჯანმრთელობის დამადასტურებელი სხვა საბუთი იმ ქვეყნიდან , რომლიდანაც ჩამოხვედით;

5) მოსწავლის ფოტო 3X4